Меню
Количка

Правила за обработка на личните данни на потребителите

1. Предоставените от потребителите (клиенти на Avva Collection) лични данни се обработват съгласно приложимите норми в областта на личните данни – Регламент 2016/679 на Съвета и на Европейския парламент, Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.

2. Предоставените от потребителите лични данни се използват за следните цели: обработка на поръчки на клиенти за стоки, осъществяване на връзка с клиенти по повод запитвания, администриране на участието в игри и награди, предоставяне на информация за продукти чрез изпращане на търговски съобщения.

3. Avva Collection събира следните лични данни: име, фамилия, пол, телефон, държава, град, адрес и пощенски код.

4. Avva Collection съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

5.Avva Collection използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

6. Avva Collection не предоставя личните данни на потребителите на трети лица.

7. Avva Collection унищожава предоставените ѝ лични данни незабавно след изтичане на всички давностни, рекламационни или преклузивни срокове по доставката.

8. В електронния магазин Avva Collection клиентите могат да бъдат нерегистрирани и регистрирани потребители.

    8.1.Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

    8.2. Нерегистрираните потребители също предоставят доброволно своите лични данни при осъществяване на покупката като се съгласяват с това чрез натискането на бутон, с който приемат условията на обработване на лични данни.

9. Потребителите имат право да получат потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните и следната информация: целите на обработването; съответните категории лични данни, които се обработват; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; правото на потребителя да изиска от Avva Collection коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да направи възражение срещу обработването; правото на жалба до Комисията за защита на личните данни; когато личните данни не са събрани от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; при положение, че субектът подлежи на профилиране – правото по чл. 15, пар.1, б. з от Регламент 2016/679.

10. Потребителят има право да поиска от Avva Collection: коригиране и изтриване на личните данни, при условията на чл. 16 от Регламент 2016/679; изтриване на личните данни („право да бъде забравен”) при условията на чл. 17 от Регламент 2016/679; ограничаването на обработването на личните данни при условията на чл. 18 от Регламент 2016/679.

11. Avva Collection съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Avva Collection информира потребителя относно тези получатели само ако същият е поискал това.

12. Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Avva Collection, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Avva Collection, на когото личните данни са предоставени, при условията на чл. 20 от Регламент 2016/679.

13.  Avva Collection не носи отговорност за вреди, причинени от предоставени ѝ от клиенти неверни или непълни данни.

14. Администратор на лични данни, наречен по-горе Avva Collection е «БЕЛИАТО ЕООД» , ЕИК 204882483, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4015, област Пловдив, община Пловдив р-н „Западен” ул. МИНЗУХАР № 3.